Flaneur en el límit/ Aprenentatge /
Text

El Flâneur en el límit

TEXT 6. APRENENTATGE: LLEIS BÀSIQUES III

J. JUBERT GRUART

19 de febrer 2009

Lleis bàsiques- III

Continuació de les LLEIS i SEQÜÈNCIES BÀSIQUES DEL DESENVOLUPAMENT i APRENENTATGE INFANTIL (dels 0 als 18 anys d’edat) QUE SON D’0BLIGAT COMPLIMENT PER PART DELS MESTRES (encara que l’administració les desconeix-hi o vulneri) i que seria convenient –tot i que difícilment possible- que els pares també les tinguessin aplicades i les apliquessin) 

1. Lleis bàsiques per l’aprenentatge de la lectura

 • Apartat 1: El primer prerequisit per l’aprenentatge de la lectura és l’adquisició del llenguatge.
 • Apartat 2: El segon prerequisit és l’adquisició de la noció de reversibilitat espacial corporal. Si un infant té dificultats o problemes en la lectura, que deixi de llegir; revisi el seu nivell de desenvolupament de l’espai corporal; i, aplicant la llei de VIGOTSKI (vegis llei 14, de Lleis bàsiques II), el treballi fins que adquireixi la referida noció de reversibilitat espacial. A continuació: li ensenyi a llegir.
 • Apartat 3: Llegir és el procés cerebral de transformació d’una senyal visual en una senyal sonora. En conseqüència: Ensenyi a llegir analíticament (lletra per lletra) i repetitivament (és a dir: memorísticament). La identificació gràfica convencional de lletres aïllades i el seu equivalent sònic, és l’aprenentatge bàsic per la lectura. En conseqüència: el coneixement automatitzat dels noms de les lletres és, amb molt, el millor predictor del procés lector. Després passi a fer-ho amb les síl·labes. Després ho faci amb paraules. No practiqui mai un mètode global.
 • Apartat 4 (Llei de CROWDER I): Les paraules escrites en minúscules son més fàcils de llegir que les escrites en majúscules.
 • Apartat 5Oblidis de la comprensió i atengui a la Llei de CROWDER II: La lectura pròpiament dita s’acaba on comença la comprensió. Un infant sap llegir quan pot llegir correctament tant paraules legals com il·legals (sense significat).
 • Apartat 6: Sols quan la decodificació visuo-sònica arriba a ser automàtica, es pot dedicar atenció al significat.
 • Apartat 7El període òptim per l’aprenentatge de al lectura es dona entre els 4 i els 6 anys.

2. Lleis bàsiques de l’aprenentatge de l’escriptura.

 • Apartat 1: Escriure és, primer de tot, una funció pràxica grafomotora (és a dir: dibuixar). Per tant abans d’ensenyar a escriure ensenyi a dominar, sobre el paper, totes les relacions topològiques, projectives i euclidianes.
 • Apartat 2: Escriure és convertir una senyal auditiva en una senyal gràfica. En conseqüència: primer cal aprendre a llegir abans de posar-se a escriure.
 • Apartat 3: Ensenyi i faci practicar cal·ligrafia, començant per les minúscules.
 • Apartat 4: Ensenyi i exigeixi (des del primer moment) ortografia normativa.
 • Apartat 5: El període òptim per l’aprenentatge de l’escriptura es dona entre els 6 i els 7 anys. 

3.Lleis bàsiques de l’aprenentatge de les matemàtiques

 • Apartat 1: Els números s’aprenen a llegir i, després, a escriure (igual que les lletres i paraules) (vegis 1 i 2 de Leis bàsiques III).
 • Apartat 2: Ensenyi a memoritzar, cantant, les taules de càlcul, de forma exhaustiva.
 • Apartat 3: El càlcul és una funció de pensament (vegis 4, infra).

4.Lleis bàsiques de desenvolupament del pensament

 • Apartat 1. La raó de ser de tot el procés educatiu radica en el fet de ser el mitjà per procurar el successiu i programat desenvolupament dels diferents nivells del pensament (o procés de reflex conscient de la realitat, amb les seves propietats associacions i relacions objectives, incloent els objectes i fenòmens inaccessibles a la percepció immediata, o operacions difàsiques).
 • Apartat 2. Això comporta que l’educador (a més a més d’estar dotat de l’operativitat de tots el nivells de pensament) sigui un competent dominador de les estratègies didàctiques per fer emergir successivament en l’infant (adolescent, adult) les modalitats de pensament transductiu (pas del particular al particular), inductiu (pas del particular al general), deductiu concret i deductiu hipotètic (pas del general al particular) i pensament experimental (pas de l’inexistent al comprovat o descoberta de les lleis i formules que esta amagades dins del Real).
 • Apartat 3: totes les lleis anteriors culminen en l’adquisició del sostre màxim de capacitat per el pensar, alhora que sols la màxima capacitat per operar amb els diferents nivell del pensament permetrà la màxima operativitat o expressió de les lleis anteriors.

Hi han més lleis.